ROCÒDROM - USUARIS

El rocòdrom és una instal·lació esportiva que està gestionada per l'Escola de Muntanya. El rocódrom compta amb 6 vies amb un màxim de 14 metres, també comptem amb una sala Bulder.
El preu d'accés a la instal·lació és de 60 euros anuals, és imprescindible estar federat en la modalitat C o tenir la assegurança del rocòdrom i cumplir la normativa.
 
Inscripcions & Info:
 
Dimarts de 19 a 20,30 h.
Escola de Muntanya i Esports de Natura.
Pac de Can Mercader-Edifici Treball, 4a planta.
08940 Cornellà de Llobregat.
 
 
 

NORMATIVA D'US DEL ROCÒDROM DE CAN MERCADER

 

Aquesta normativa serà d'obligat compliment pel bon ús i funcionament de la instal·lació, així com per la seguretat del tots els seus usuaris que en facin ús.


Article 1er.-  Àmbit d'aplicació:

La present normativa serà d'aplicació pel Rocòdrom del Parc de Can Mercader de la Ciutat de Cornellà de Llobregat.

Es denominarà Rocòdrom de forma genèrica a tota l'estructura escalable, diferenciada en dos espais:

-       Zona de vies: aquella que supera els 3m de alçada i que es troba equipada amb ancoratges de seguretat (xapes). Només està permès escalar amb corda seguint els requisits mínims de seguretat definits en aquesta normativa.

-       Zona de bloc: aquella que no supera els 3m de alçada i que es pot escalar sense corda, preferentment amb la protecció d'un company i del matalassos de seguretat. Es considera zona de bloc tota la franja escalable de la zona de vies sempre que no es superi l'alçada i que en aquests moment no s'estigui utilitzant per escalar amb corda. Els escaladors menors de 14 anys i/o  no iniciats només podran fer us d'aquesta zona de bloc sense que les seus peus superin els 1,5m de alçada.

 

Els ancoratges de seguretat es diferenciaran en dos tipus:

-       Les “xapes” o ancoratges individuals en els que es col·locaran les cintes exprés per progressar com a primer de corda. Serà obligatori l'ús de tots els punts de assegurança que es trobin en el recorregut de la via d'escalada. No es podran utilitzar mosquetons individuals per “xapar”.

-       Les i reunions i instal·lacions per despenjar-se  disposaran, al menys, de dos punts de ancoratge, que sempre hauran de estar units entre sí a l'escalador, i que seran        empleats per despenjar-se després de pujar la via de primer; per instal·lar una “politja” o “top rope” per escalar de segon; per realitzar un ràpel o per instal·lar una reunió per assegurar a un segon de corda. Serà necessari utilitzar mosquetons de seguretat propis de l'escalador en totes les maniobres excepte a la última de despenjar-se o ràpel, amb l'objectiu d'evitar el desgast de la instal·lació comú.

 

Les estructures per la progressió o el recolzament es diferencien entre:

-       Preses: formacions que s'instal·len a l'estructura mitjançant cargols i que són susceptibles de ser modificades de posició i lloc. Es convenient que les preses es col·loquin només per personal autoritzat.

-       Formes de l'estructura: totes aquelles pròpies de l'estructura que no son substituïbles o canviables.

 

Zona de caiguda:

-       Tot l'espai que pot ocupar l'escalador en la seva caiguda, independentment del lloc on es trobi, estarà sempre lliure de qualsevol element que pugui danyar a l'escalador en la seva caiguda. En el cas del terra, estaran col·locats sempre els matalassos, hi haurà d'estar aquest espai lliure de motxilles o altres objectes que no siguin imprescindibles per al desenvolupament de l'escalada o l'assegurament.

 

 

Article 2n.- Usos permesos.

El ús fonamental serà la pràctica esportiva de l'escalada.

Las activitats programades por les entitats,  tindran  prioritat sobre la resta. Durant la celebració de les mateixes, la instal·lació no podrà ser utilitzada por altres persones.

Els participants a les activitats programades esmentades compliran en tot moment amb la present normativa.

 

Article 3r.- Accés.

La instal·lació del Rocòdrom serà d’accés lliure per a tots els usuaris que compleixin els requisits establerts a l’article 4 d’aquesta normativa, amb un horari de 10.00 a 22.00 hores, tots els dies de la setmana, queda prohibit totalment l’accés al mateix fora d’aquest horari marcat.

El preu a abonar pels usuaris del Rocòdrom serà l’establer per l’Associació d’Entitats d’Esports de Natura de Cornellà de Ll. , i haurà de ser abonat de la forma establerta prèviament  a la seva utilització.

No obstant lo estipulat a l’apartat anterior l’Associació d’Entitats d’Esports de Natura de Cornellà de Ll. , té la potestat de, como mesura cautelar, negar l’accés o expulsar a aquelles persones que incompleixin de forma reiterada algun dels punts de la present normativa i  en la restant normativa legal aplicable, o quines accions posin en perill la seguretat, salut o tranquil·litat dels usuaris, ciutadans, etc…  

L’accés a les instal·lacions suposa l’acceptació d’aquesta normativa.

L’Associació d’Entitats d’Esports de Natura de Cornellà de Ll. podrà autoritzar excepcionalment l’ús de les instal·lacions fora dels horaris habituals.

 

Article 4t.- Usuaris.

Para fer ús del mateix, caldrà estar prèviament inscrit en el registre d’usuaris, i estar en possessió de la Llicencia federativa de la FEEC o altre homologada que tingui coberta la modalitat d'escalada.

És permès l’accés de acompanyants sempre que no escalin i no molestin a la resta d’escaladors. En cas contrari, podran ser expulsats del recinte. Si el problema es reiterat l‘escalador al que acompanyen podrà perdre la seva acreditació como usuari.

Es mantindrà net el recinte i s’utilitzarà el mínim magnesi possible per a no deteriorar l’adherència de les presses i les formes.

El número de practicants escalant al mateix temps vindrà determinat pel el número de vies, incloent-hi un escalador i assegurador per a la zona de vies. Per a la zona de bloc es calcula un rati aproximat d’un escalador por cada dos metros horitzontals.

Els escaladores menors d’edat han d’escalar sempre amb casc homologat i els menors de 14 anys hauran d’anar sempre acompanyats i sota la responsabilitat d’un major d’edat.

 

Article 5è.- Normes de caràcter general.

Els usuaris, durant el període d’utilització, són responsables dels desperfectes o anomalies ocasionades a les instal·lacions, pel seu ús negligent o indegut.

Els usuaris mantindran netes les instal·lacions.

Els usuaris respectaran i cuidaran el material esportiu, mobiliari, així coma la totalitat de les dependencies.

No està permès fumar en el recinte, ni el consumo de begudes alcohòliques o drogues.

l’Associació d’Entitats d’Esports de Natura de Cornellà de Ll. no es fa se responsable dels danys, lesions o accidents que puguin patir els usuaris per la pràctica esportiva. Tampoc respon dels objectes de valor i material que estiguin en el recinte de la instal·lació.

Queda prohibida la entrada d’animals a la instal·lació. 

 

Article 6è.- Normes específiques.  

És obligatori l’ús de material de seguretat homologat: corda, talabard, peus de gat, mosquetons i aparell assegurador.

Quan s’escala de primer, cal passar la corda per tots els punts de seguretat de la instal·lació que es trobin al seu pas de forma consecutiva, de tal forma que la corda no pugui sortir-ne durant la caiguda, fins a la reunió o instal·lació de despenjar-se.

Instal·lar la reunió o instal·lació de despenjar-se utilitzant, al menys, dos punts d’assegurament. Utilitzar mosquetons de seguretat propis en totes les maniobres, amb l’excepció de la última de despenjar-se o ràpel, para evitar l’excés deteriorament per desgast de l’equipament comú.

L’assegurament es realitzarà sempre mitjançant un dispositiu autobloquejant automàtic tipus “GriGri” o similar.

Està prohibit el descens de l’escalador de forma ràpida.

Està prohibit escalar sota o sobre la vertical d’un altre escalador.

Està prohibit escalar o accedir a la zona de matalassos amb el mateix calçat que es porta del carrer. Utilitzar preferiblement peus de gat.

La part baixa del Rocòdrom haurà d’estar lliure de material de escalada i de qualsevol altre material o equip personal que pugui posar en perill a un escalador en la seva caiguda.

És recomanable l’ús de casco homologat per escalar.

És recomanable realitzar estiraments i escalfar adequadament abans de començar a escalar.

La modificació dels itineraris d’escalada o canvis  de preses estan totalment prohibits.

No està permès pintar o retolar la instal·lació, únicament marcar mitjançant cinta de posar i treure per a marcar itineraris de forma provisional.

En el Bloc queda prohibit superar la primera línea d’ancoratges sense cap tipus  d’assegurament o els 3 metres d’alçada del bloc. Es aconsellable que un company protegeixi al escalador en tot moment.

Es podrà escalar en la zona de vies fent bloc sempre que no es passi per sota d’una cordada que se trobi realitzant alguna de les vies.

En la realització de ràpels està prohibit realitzar-los  saltant o per damunt d’una cordada que estigui escalant.

Els usuaris han de comunicar de forma immediata al personal responsable de qualsevol deteriorament o anomalia que posi en perill la integritat de les persones o el correcte funcionament de la instal·lació.

 

Article 7è.- Interpretació i buit.

l’Associació d’Entitats d’Esports de Natura de Cornellà de Ll tindrà la facultat d’interpretar els dubtes que es plantegin com a conseqüència de l’aplicació de la present normativa i serà qui decidirà

en els casos no contemplats.

 

Article 8è.- Responsable.

Sempre hi haurà un usuari responsable, qui serà el primer en accedir-hi i fer-se càrrec de la clau dipositada a la consergeria, prèvia identificació; en el moment en que marxi, farà el traspàs de la mateixa a un altre usuari que vulgui fer-se’n càrrec tot registrant-lo en la documentació pertinent, si cap altre usuari es vol fer càrrec; els farà sortir de la instal·lació, la tancarà i tornarà la clau i la documentació a la consergeria.

El responsable anirà identificat i te la potestat de resoldre qualsevol situació que es pugui generar a la instal·lació.
Comments