ROCÒDROM - USUARIS - NORMATIVA

El rocòdrom és una instal·lació esportiva que està gestionada per l'Escola de Muntanya. El rocódrom compta amb 6 vies amb un màxim de 14 metres, també comptem amb una sala Bulder.
El preu d'accés a la instal·lació és de 60 euros anuals, assegurança del rocòdrom i cumplir la normativa.
 
Inscripcions & Info:
 
Dimarts de 19 a 20,30 h.
Escola de Muntanya i Esports de Natura.
Pac de Can Mercader-Edifici Treball, 4a planta.
08940 Cornellà de Llobregat.
 
 
 

NORMATIVA D'ÚS DEL ROCÒDROM DE CAN MERCADER

 


Aquesta instal·lació es autogestionada, per tant tots els usuaris tenen la responsabilitat de mantenir la instal·lació en perfecte estat, tenir cura del material, vetllar per la seguretat pròpia i aliena i complir obligatòriament la  normativa, pel bon ús i funcionament de la instal·lació, així com per la seguretat del tots els seus usuaris.


 


Article 1er.-  Àmbit d'aplicació:


La present normativa serà d'aplicació pel Rocòdrom del Parc de Can Mercader de la Ciutat de Cornellà de Llobregat.


 

Es denominen Rocòdrom de forma genèrica a tota l'estructura escalable, diferenciada en dos espais:


 


-    Zona de vies: aquella que supera els 3m d'alçada i que es troba equipada amb ancoratges de seguretat (xapes). Només està permès escalar amb corda seguint els requisits mínims de seguretat definits en aquesta normativa.


 


Els ancoratges de seguretat es diferencian en dos tipus:


 


-    Les “xapes” o ancoratges individuals en els que es col·locaran les cintes exprés per progressar com a primer de corda. Serà obligatori l'ús de tots els punts de l'assegurança que es trobin en el recorregut de la via d'escalada. No es podran utilitzar mosquetons individuals per “xapar”.


 


-    Les reunions i instal·lacions per despenjar-se  disposaran, al menys, de dos punts d'ancoratge, que sempre hauran de estar units entre sí a l'escalador, i que seran empleats per despenjar-se després de pujar la via de primer; per instal·lar una “politja” o “top rope” per escalar de segon; per realitzar un ràpel o per instal·lar una reunió per assegurar a un segon de corda. Serà necessari utilitzar mosquetons de seguretat propis de l'escalador en totes les maniobres excepte a la última de despenjar-se o ràpel, amb l'objectiu d'evitar el desgast de la instal·lació comú.


 


-    Zona de bloc: aquella que no supera els 3m d'alçada i que es pot escalar sense corda, preferentment amb la protecció d'un company i dels matalassos de seguretat. Es considera zona de bloc tota la franja escalable de la zona de vies sempre que no es superi l'alçada i que alhora no s'estigui utilitzant per escalar amb corda. Els escaladors menors de 14 anys i/o  no iniciats només podran fer ús d'aquesta zona de bloc sense que les seus peus superin els 1,5m d'alçada.


 


Les estructures per la progressió o el recolzament es diferencien entre:


 


-    Preses: formacions que s'instal·len a l'estructura mitjançant cargols i que són susceptibles a moure’s o girar-se, no es poden  modificar de posició i lloc. Es convenient que les preses es col·loquin només pel personal autoritzat.


 


-    Formes de l'estructura: totes aquelles pròpies de l'estructura que no son substituïbles o canviables.


 


 -    Autoassegurador: Tot dos autoassegurador han d’estar recollits, no es poden quedar ancorats a peu de via, el responsable serà el que els hagi baixat o l'últim en utilizar, en cas de avería o anomalía no utilizar o avisar al responsable.


 


 


Zona de caiguda:


 


-    Tot l'espai que pot ocupar l'escalador en la seva caiguda, independentment del lloc on es trobi, estarà sempre lliure de qualsevol element que pugui danyar a l'escalador en la seva caiguda. En el cas del terra, estan col·locats sempre els matalassos, hi haurà d'estar aquest espai lliure de motxilles o altres objectes que no siguin imprescindibles per al desenvolupament de l'escalada o l'assegurament.


 


Article 2n.- Usos permesos


El ús fonamental serà la pràctica esportiva de l'escalada.


Las activitats programades por les entitats,  tindran  prioritat sobre la resta. Durant la celebració de les mateixes, el lloc on es facin no podrà ser utilitzada por altres persones.


Els participants en les activitats programades esmentades compliran en tot moment amb la present normativa.


 


 

Article 3t.- Usuaris


Per a  fer ús del rocòdrom, caldrà d'estar prèviament inscrit en el registre d’usuaris.


 

No és permès l’accés d’acompanyants al rocòdrom, en cas contrari l‘escalador al que acompanyen podeu perdre la seva acreditació com usuari.


 

Els escaladors menors d’edat caldrà d'estar prèviament inscrit en el registre d’usuaris, han d’escalar sempre  amb casc homologat, la assegurança federativa d’escalada i hauran d’anar sempre acompanyats i sota la responsabilitat d’un major d’edat amb parentesc familiar de primer grau, només podran entrar un menor per adult.


 

Es mantindrà net el recinte i s’utilitzarà el mínim magnesi possible per a no deteriorar l’adherència de les preses i les formes.


 

El número de practicants escalant al mateix temps vindrà determinat pel el número de vies, incloent-hi un escalador i assegurador per a la zona de vies. Per a la zona de bloc es calcula un radi aproximat d’un escalador per cada dos metres horitzontals.


 


 

Article 4r.- Accés


La instal·lació del Rocòdrom serà d’accés lliure per a tots els usuaris que compleixin els requisits establerts a l’article 3 d’aquesta normativa, amb el mateix horari que el parc , tots els dies de la setmana, queda prohibit totalment l’accés al mateix fora d’aquest horari que el vigilant del parc informara a l’usuari.


El preu a abonar pels usuaris del Rocòdrom serà establert per l’Associació d’Entitats d’Esports de Natura de Cornellà de Ll., i haurà de ser abonat de la forma establerta prèviament  a la seva utilització.


No obstant lo estipulat a l’apartat anterior l’Associació d’Entitats d’Esports de Natura de Cornellà de Ll., té la potestat de, com a mesura cautelar, negar l’accés o expulsar a aquelles persones que incompleixin de forma reiterada algun dels punts de la present normativa i  en la restant normativa legal aplicable, o quines accions posin en perill la seguretat, salut o tranquil·litat dels usuaris, ciutadans, etc… 


L’accés a les instal·lacions suposa l’acceptació d’aquesta normativa.


L’Associació d’Entitats d’Esports de Natura de Cornellà de Ll. podrà autoritzar excepcionalment l’ús de les instal·lacions fora dels horaris habituals.


 


Article 5è.- Normes de caràcter general


Els usuaris, durant el període d’utilització, són responsables dels desperfectes o anomalies ocasionades a les instal·lacions, pel seu ús negligent o indegut.


Els usuaris mantindran netes les instal·lacions.


Els usuaris respectaran i cuidaran el material esportiu, mobiliari, així coma la totalitat de les dependencies.


No està permès fumar en el recinte, ni el consum de begudes alcohòliques o drogues.


L’Associació d’Entitats d’Esports de Natura de Cornellà de Ll. no es fa responsable dels danys, lesions o accidents que puguin patir els usuaris per la pràctica esportiva. Tampoc respon dels objectes de valor i material que estiguin en el recinte de la instal·lació.


 


Article 6è.- Normes específiques i grau de sancio 


És obligatori l’ús de material de seguretat homologat: corda, arnes, peus de gat, mosquetons i aparell assegurador en cas d'incompliment es considera falta    GREU


Només accedir amb un menor per adult, prèviament inscrit a l'entitat i amb la autorización de la mateixa, en cas d'incompliment es considera falta  MOLT GREU


Quan s’escala de primer, cal passar la corda per tots els punts de seguretat de la instal·lació que es troben al seu pas de forma consecutiva, de tal forma que la corda no pugui sortir-ne durant la caiguda, fins a la reunió o instal·lació de despenjar-se, en cas d'incompliment es considera falta  GREU


Instal·lar la reunió o instal·lació de despenjar-se utilitzant, al menys, dos punts d’assegurament. Utilitzar mosquetons de seguretat propis en totes les maniobres, amb l’excepció de la última de despenjar-se o ràpel, para evitar l’excés deteriorament per desgast de l’equipament comú, en cas d'incompliment es considera falta   LLEU


L’assegurament es realitzarà sempre mitjançant un dispositiu autobloquejant automàtic tipus “GriGri” o similar, en cas d'incompliment es considera falta   LLEU


Està prohibit el descens de l’escalador de forma ràpida, en cas d'incompliment es considera falta   GREU


Està prohibit escalar sota o sobre la vertical d’un altre escalador, en cas d'incompliment es considera falta  LLEU


Està prohibit escalar o accedir a la zona de matalassos amb el mateix calçat que es porta del carrer. Utilitzar preferiblement peus de gat, en cas d'incompliment es considera falta  LLEU


La part baixa del Rocòdrom haurà d’estar lliure de material de escalada i de qualsevol altre material o equip personal que pugui posar en perill a un escalador en la seva caiguda, en cas d'incompliment es considera falta  LLEU


És recomanable l’ús de casc homologat per escalar, en cas d'incompliment es considera falta   GREU


La modificació dels itineraris d’escalada o canvis  de preses estan totalment prohibits  en cas d'incompliment es considera falta  LLEU


No està permès pintar o retolar la instal·lació, únicament marcar mitjançant cinta de posar i treure per a marcar itineraris de forma provisional, en cas d'incompliment es considera falta  GREU


En el Bloc queda prohibit superar la primera línea d’ancoratges sense cap tipus  d’assegurament o els 3 metres d’alçada del bloc, en cas d'incompliment es considera falta  MOLT GREU


Es podrà escalar en la zona de vies fent bloc sempre que no es passi per sota d’una cordada que se trobi realitzant alguna de les vies en cas d'incompliment es considera falta  GREU


En la realització de ràpels està prohibit realitzar-los  saltant o per damunt d’una cordada que estigui escalant, en cas d'incompliment es considera falta  GREU


Els usuaris han de comunicar de forma immediata al personal responsable de qualsevol deteriorament o anomalia que posi en perill la integritat de les persones o el correcte funcionament de la instal·lació, en cas d'incompliment es considera falta  MOLT GREU


No recollir el material  com llums i autoasegurador, embrutar i fer malbé la instal·lació, en cas d'incompliment es considera falta  MOLT GREU  


 


 

Article 7è.- Interpretació i buit


L’Associació d’Entitats d’Esports de Natura de Cornellà de Ll. tindrà la facultat d’interpretar els dubtes que es plantegin com a conseqüència de l’aplicació de la present normativa i serà qui decidirà en els casos no contemplats.


 


 

Article 8è.- Responsable


Sempre el últim usuari serà  responsable de recollir tot el material, autoasseguradors i tancar les llums.


Tot usuari està obligat a acreditar-se com a tal a requeriment de qualsevol dels responsables o personal del rocòdrom. 

Comments